เลือกภาษา :

คณะกรรมการบริษัท

คุณ ลี ไหว ไฟ : กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จาก The National University of Singapore ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร จาก Nanyang Technological University

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer, Group Finance and Corporate Services, UOB

นาย บุนเคียต ทีโอ, CFA : กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จาก The National University of Singapore

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Executive Officer ที่ UOB Asset Management โดยดูแลในส่วนของ Singapore Equities และยังเป็น Lead Portfolio Manager ที่ดูแล International Equities นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ UOB Asset management

นาย สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล : กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท การบัญชี จาก University of Kentucky, USA

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มงานการเงิน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ร่วมงานกับธนาคารตั้งแต่ ปี 2544

นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร : กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of New Haven, USA

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบรรษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

นาย วนา พูลผล, CFA : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จาก SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) รับผิดชอบในส่วนงานบริหารโดยรวมของ บลจ. นอกจากนี้ในช่วงก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่, บจก.ทุนลดาวัลย์ (บริษัทของ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ Portfolio Manager, Prudential Portfolio Managers Asia, ประเทศ สิงคโปร์ Vice President, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดPortfolio Manager, บลจ.ทิสโก้ (บริหารทุนไทย) Investment Officer, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด