เลือกภาษา :

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

 • วันที่ก่อตั้ง

 • 4 พฤศจิกายน 2539

 • ทุนจดทะเบียน

 • 583 ล้านบาท

 • ผู้ถือหุ้น

 • ถือหุ้น 99.99% โดย UOB Asset Management Ltd.

 • ประเภทธุรกิจ

 • ได้รับใบอนุญาติให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนทั้ง 3 ประเภทได้แก่

  กองทุนรวม

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  กองทุนส่วนบุคคล