เลือกภาษา :

คำเตือน

 1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล คู่มือภาษี นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "นโยบายการลงทุน" "ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน" "อัตราส่วนการลงทุน" "ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม" และ "คำเตือน/ข้อแนะนำ" และควรเก็บใว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง

 4. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

 5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th

 6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ (http://www.uobam.co.th)

 7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 8. การลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่มีรายชื่อปรากฏในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทย รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 9. การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการของกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

 10. สำหรับกองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนตามที่ประกาศกำหนด (Specific Fund) กล่าวคือ กองทุนรวมที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนตามที่ประกาศกำหนดโดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

 11. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในเว็บไซต์นี้ ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 12. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานของบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

 13. ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนโดยได้ตระหนักถึงความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้

 14. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 15. บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และ/หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท

 16. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใด เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน บริษัทจัดการ และผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่น กระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้นั้นได้เผยแพร่ออกไป ไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือ บุคคลอื่น

 17. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษ ในทางอาญาอีกด้วย

 18. เว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ลิงค์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น

 19. ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ออกจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีลิงค์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ บริษัทอาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการ ข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และ รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 20. สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือ นำไปเป็นประกันมิได้

 21. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ถือหน่วยลงทุน(ของกองทุนรวม)จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการได้จัดให้) มิฉะนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ลงทุนอาจถูกหัก หรือไม่สามารถขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ลงทุนจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุน รวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคต อนึ่ง ผู้ลงทุนควรขอรับและศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน

 22. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต.

 23. กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 24. ข้อมูลในเว็ปไซด์นี้ เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำหรือความเห็น และไม่ถือเป็นการแทนคำแนะนำ หรือมีความมุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใช้ข้อมูลหรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเว็ปไซด์นี้ไม่อาจเรียกร้องได้