เลือกภาษา :

ทีมผู้บริหาร

นายวนา พูลผล, CFA

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท
  ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน)
  San Diego State University,
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี
  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
  (บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
 • PORTFOLIO MANAGER PRUDENTIAL PORTFOLIO MANAGERS ASIA, ประเทศสิงคโปร์
 • VICE PRESIDENT
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • PORTFOLIO MANAGER
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
  (บจ. บริหารทุนไทย)
 • INVESTMENT OFFICER
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล

กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท
  ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน)
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ปริญญาตรี
  ด้านบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้างานฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและวางแผน
  เจ้าหน้าที่ศูนย์บุคคลธนกิจ (สินเชื่อบุคคล)
  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

นายเจิดพันธุ์ นิธยายน

กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ
  University of New Haven,
  CT, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ
  (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด
 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน
  ไทยธนาคาร (มหาชน)จำกัด
 • ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท:
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี:
  สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการ สายงานการตลาด
  บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด
 • ผู้จัดการ สายงานธุรกิจเงินทุน
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจเงินทุน
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่การตลาด สายงานธุรกิจเงินฝาก
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)