ช่องทางบริการ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.uob.co.th 0-2343-3000
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 www.tmbbank.com 0-2299-1111
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 www.kiatnakin.co.th 0-2680-3333
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
1 ซ.ราษฎร์บูรณะ27/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 www.kasikornbank.com 0-2888-8888
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.lhbank.co.th 0-2359-0000
บริษัทแอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
175 อาคาร สาทร ซิตี้ ชั้น 2 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 www.alife.co.th/web 0-2648-3600
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 www.standardchartered.co.th 0-2724-6327
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 www.gsb.or.th 0-2299-8000
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี
2701-2707,2801-2807,2901-2905 ชั้น 27,28,29 อาคาร Athenee Tower ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 www.db.com/thailand 0-2646-5000
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
66 อาคารคิวเฮาส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 www.ibank.co.th/2010/th/main 0-2260-1751-5
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 www.icbcthai.com 0-2663-9000
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 www.cimbthai.com 0-2638-8000