ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่งานธุรการ, ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน
1 openings Urgently Required
URGENTLY REQUIRED

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ, ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน

Job Description
- จัดซื้อและควบคุมจัดเก็บเครื่องใช้และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน
- ดูแลการปรับปรุงอาคารสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สิน
- บริหารจัดการงานรับ-ส่งเอกสาร
- ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ
 
Requirements
- ชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรีด้านบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีความละเอียด รอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ / บริหารสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักบริการ  และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2786 2000
แฟกซ์ : +66 2786 2375
อีเมล์ : hr@uobam.co.th