UFIN-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.9856
0.0075 0.0752 % ณ วันที่ 19 เม.ย. 2560
ขนาดกองทุน (บาท)
2,412,737,816.60
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
02 ก.ย. 2559
ราคารับซื้อคืน
9.9856
ราคาขาย
10.0856
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินในแต่ละประเภทในสัดส่วนตัังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งนี้หลักทรัพย์และทรัพย์สิน ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ /หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือตราสารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนึ้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Aggressive allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่เกียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนควรเป็นผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
 • 1 1
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5
 • 6 6
 • 7 7
 • 8 8
 • กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ
 • กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน
 • กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 • กองทุนรวมตราสารหนี้
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
 • กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
 • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30น.
 • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 14.00น.
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ครั้งแรก 2,000 บาท
  ครั้งถัดไป ไม่กำหนด
 • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
 • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน-เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
  สับเปลี่ยน-ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.00% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.075% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.40% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน