กองทุนที่คำนวณผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)