เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนที่คำนวณผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)