หมายเหตุ
วันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
* เฉพาะกองทุน JT4P4(10) สามารถทำการขายคืนได้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.uobam.co.th หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ